Languages

2014

Улогата на асистивната технологија на албански јазик
Тука може да го преземете прирачникот: Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта, преведен на албански јазик.
Улогата на асистивната технологија
Тука може да го преземете прирачникот: Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта.
Прирачник за наставници за инклузивни компјутерски практики на албански јазик
Тука може да го преземете Прирачникот за наставници за инклузивни компјутерски практики со примена на асистивна технологија, преведен на албански јазик
Прирачник за наставници за инклузивни компјутерски практики
Тука може да го преземете Прирачникот за наставници за инклузивни компјутерски практики со примена на асистивна технологија

2010

Како да го направите компјутерот полесен за употреба
Тука може да го преземете прирачникот „Како да го направите компјутерот полесен за употреба - пристапни опции во EDUBUNTU Linux“
Прирачник за наставници на албански јазик
Тука може да го преземете Прирачникот за наставници: Употреба на информатичката технологија во училиштата за деца со посебни потреби, преведен на албански јазик
Прирачник за наставници
Тука може да го преземете Прирачникот за наставници: Употреба на информатичката технологија во училиштата за деца со посебни потреби

2008

Прирачник за едукатори
Тука може да го преземете прирачникот за едукатори: „Пристапна технологија“.
Прирачник за примена на ИТ кај деца со аутизам
Тука може да го преземете прирачникот: „Примена на информатичката технологија кај деца со аутизам“.

2007

Упатство „Како да направиш издвоен клик“
Тука може да го преземете упатството: „Како да направиш издвоен клик“.

Pages