Languages

2015

насловна на истражувањето
Raport holistik për personat me pengesa në Republikën e Maqedonisë
насловна на извештајот
Холистички извештај за лицата со попреченост во Македонија
насловна на истражувањето
Мониторинг на лични искуства на лицата со попреченост во Република Македонија
насловна на истражувањето
Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста
насловна на истражувањето
Известувањето на медиумите за лицата со попреченост
насловна на истражувањето
Извештај од истражување: примена на асистивна технологија во 31 редовно основно училиште во Македонија
naslovna na izvestajot
Raport nga Hulumtimi: Shkollat e Mesme në Maqedoni dhe Teknologjia Asistuese

2014

Извештај од истражување
Извештај од истражување: Средните училишта во македонија и асистивната технологија. Достапно на македонски и англиски јазик.

2012

Анализа и препораки
Тука може да ја преземете анализата од истражувањето: „Асистивна информатичка технологија за поголема инклузивност на образованието: анализа и препораки“.

2011

Извештај од истражување
Тука може да го преземете извештајот од националното истражување:„Примена на асистивна информатичка технологија во редовните основни училишта во Македонија“.